Statut

Fundacji Samorządność i Demokracja

tekst jednolity z dnia 15 października 2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą „Samorządność i Demokracja”, zwana dalej „Fundacją” została ustanowiona z woli Fundatora – Stronnictwa Demokratycznego. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 293 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

1. Fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.

2. Fundacja działa przez ustanowione w Statucie organy.

§ 3

1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

2. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

4. Fundacja może powoływać oddziały terenowe lub przedstawicielstwa, współpracować z innymi fundacjami, spółkami i stowarzyszeniami.

§ 4

Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 5

Fundacja posługuje się chronionymi prawnie pieczęcią z nazwą i znakiem firmowym, których wzory stanowią załącznik do Statutu.

§ 6

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.

Rozdział II
Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 7

Celem Fundacji jest działalność oświatowa oraz naukowa odnosząca się do:
a. działań na rzecz rozwoju demokracji i instytucji demokratycznych w Polsce.

b. popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy o demokracji i samorządności.

c. promowania, popierania i wspomagania inicjatyw gospodarczych obywateli polskich i instytucji samorządowych , demokratycznych i gospodarczych.

d. rozwoju edukacji na rzecz demokracji, samorządności i przedsiębiorczości.

e. wspierania aktywności społecznej, naukowej i gospodarczej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych i samorządowych w Polsce.

§ 8

Fundacja realizuje cele określone w §7 w szczególności przez :

1. finansowe wspieranie organizacji realizujących rozwój: demokracji i samorządności m.in. poprzez udzielanie dotacji, subsydiów.

2. organizowanie i finansowanie :

a. specjalistycznych szkoleń dla powstających i rozwijających się instytucji demokratycznych i samorządowych.

b. zaplecza technicznego struktur demokratycznych i samorządowych.

c. konferencji, seminariów, zjazdów, narad, spotkań, kongresów, prelekcji, wystaw, koncertów, konkursów.

d. stypendiów i nagród.

e. działalności wydawniczej oraz produkcji audiowizualnych.

3. finansowanie badań i prac naukowo-badawczych.

4. inicjowanie i finansowanie programów informacyjnych służących krzewieniu wiedzy na temat mechanizmów demokracji pośredniej i bezpośredniej, praw obywatelskich, a także służących upowszechnianiu postawy obywatelskiej oraz gospodarczej zaradności i samodzielności,.

5. współpraca z placówkami naukowymi, naukowo-badawczymi, instytucjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką objętą celami Fundacji.

Rozdział III
Majątek Fundacji

§ 9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 10.000,00 zł pochodzący z wpłaty Fundatora, oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działalności Fundacji. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznaczona jest kwota 1.000,00 zł.

2. Fundator przekazując składniki majątkowe może zastrzec, na jaki cel mają być przeznaczone.

3. Źródłami finansowania Fundacji są :

a. dochody z majątku Fundacji.

b. dochody z darowizn, spadków, zapisów.

c. dochody z dotacji i subwencji.

d. dochody ze zbiórek publicznych.

e. dochody z działalności gospodarczej Fundacji.

§ 10

Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.

§ 11

Majątek Fundacji może być lokowany na rachunkach bankowych, tj. rachunkach bieżących, lokatach terminowych oraz w papierach wartościowych.

§ 12

W razie powołania do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku.

§ 13

Nieruchomości stanowiące własność Fundacji mogą być zbywane jedynie za zgodą Fundatora.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 14

Organami Fundacji są :

a. Rada Fundacji – organ uchwałodawczy, kontrolny.

b. Zarząd Fundacji – organ wykonawczy, zarządzający.

c. Komisja Rewizyjna – organ kontrolny.

§ 15

Rada Fundacji

1. Rada Fundacji składa się z :

a. przewodniczącego Stronnictwa Demokratycznego.

b. (skreślony).

c. Sekretarza Generalnego Stronnictwa Demokratycznego.

d. Skarbnika Stronnictwa Demokratycznego.

2. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku:

a. zaprzestania pełnienia funkcji wymienionej w ust. 1 lit a-d powyżej.

b. złożenia rezygnacji.

c. śmierci.

3. Członkiem Rady Fundacji nie może być członek Zarządu Fundacji ani pracownik Fundacji.

§ 16

1. Struktura Rady Fundacji :

a. Przewodniczący Rady Fundacji.

b. Wiceprzewodniczący.

c. Sekretarz.

d. (skreślony).

2. Przewodniczącym Rady Fundacji jest Przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego.

3. Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, Rada Fundacji wybiera spośród swych członków.

§ 17

Do kompetencji Rady Fundacji należy w szczególności :

a. powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu Fundacji, członków Zarządu Fundacji i członków Komisji Rewizyjnej, przy czym wyboru pierwszego składu Zarządu Fundacji i Komisji Rewizyjnej dokonuje Fundator.

b. ustalanie liczby członków Zarządu Fundacji.

c. ustalanie warunków zatrudnienia członków Zarządu Fundacji i pracowników Fundacji.

d. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji.

e. zatwierdzanie przedstawionych przez Zarząd rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji.

f. zatwierdzanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji.

g. nadzór nad działalnością Fundacji, w tym rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności Fundacji, oraz udzielanie członkom Zarządu Fundacji absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Nieudzielenie absolutorium członkowi Zarządu Fundacji jest równoznaczne z odwołaniem tego członka z Zarządu Fundacji i stanowi podstawę do rozwiązania z nim stosunku pracy.

h. ustalanie zasad udzielania pomocy ze środków Fundacji.

i. udzielanie zezwolenia na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej wysokość funduszu założycielskiego.

j. wyznaczanie likwidatora Fundacji za zgodą Fundatora.

§ 18

1. Posiedzenia Rady Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż dwa razy w roku kalendarzowym.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji a w przypadku, gdy jest to niemożliwe na skutek niedającej się przezwyciężyć przeszkody trwającej dłużej niż 60 dni- najstarszy wiekiem Wiceprzewodniczący Rady Fundacji, z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu Fundacji lub co najmniej 1/3 członków Rady Fundacji. Informacja o terminie posiedzenia Rady Fundacji przekazywana jest w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem posiedzenia z tym, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach Przewodniczący Rady Fundacji może odstąpić od tego terminu.

3. Rada Fundacji wykonuje swe uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji. Każdy członek Rady Fundacji ma prawo do jednego głosu przy podejmowaniu uchwał.

4. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane w formie głosowania pisemnego - także z użyciem środków elektronicznych - które zarządza Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 19

Udział w pracach Rady Fundacji jest honorowy. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zwrocie koniecznych wydatków poczynionych przez członków Rady Fundacji przy wykonywaniu zadań i prac na rzecz Fundacji.

§ 20

Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji składa się z Prezesa Zarządu Fundacji i od 2 do 4 członków.

2. Członkostwo w Zarządzie ustaje w przypadku:

a. odwołania przez Radę Fundacji.

b. złożenia rezygnacji.

c. śmierci.

3. Prezes Zarządu Fundacji lub członek Zarządu Fundacji składa rezygnację na piśmie Przewodniczącemu Rady Fundacji.

§ 21

1. Zarząd Fundacji kieruje jej działalnością oraz reprezentuje Fundację na zewnątrz.
2. Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie Prezesa Zarządu Fundacji i członka Zarządu Fundacji albo dwóch członków Zarządu Fundacji, z tym zastrzeżeniem że do składania w imieniu Fundacji oświadczeń dotyczących stosunków pracy kompetentny jest odpowiednio:

a. w zakresie dotyczącym stosunków pracy z członkami Zarządu Fundacji - samodzielnie Przewodniczący Rady Fundacji;

b. w zakresie dotyczącym stosunków pracy z innymi osobami niż członkowie Zarządu Fundacji – samodzielnie Prezes Zarządu Fundacji.

3. Do zakresu kompetencji Zarządu Fundacji należy podejmowanie decyzji dotyczących Fundacji, a w szczególności :

a. uchwalanie rocznych oraz wieloletnich programów działania Fundacji.

b. przygotowywanie preliminarza rocznego budżetu Fundacji.

c. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji .

d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji.

e. organizowanie i nadzorowanie działalności gospodarczej Fundacji.

f. powoływanie oddziałów terenowych lub przedstawicielstw Fundacji.

g. sprawy niezastrzeżone dla innych organów Fundacji.

§ 22

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w razie potrzeby, nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 23

Zasady i formy działania Zarządu Fundacji oraz podział czynności pomiędzy członków Zarządu Fundacji określa regulamin pracy Zarządu Fundacji zatwierdzony przez Radę Fundacji.

§ 24

Za Fundację czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Prezes Zarządu Fundacji, z tym że wobec członków Zarządu Fundacji czynności tych dokonuje Przewodniczący Rady Fundacji.

§ 25

Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna sprawuje nadzór nad działalnością Fundacji.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków.

3. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje w przypadku:

a. odwołania przez Radę Fundacji.

b. złożenia rezygnacji.

c. śmierci.

§ 26

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy :

a. ocena rocznych sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z działalności Fundacji i składanie Radzie Fundacji corocznej pisemnej informacji z wyników tej oceny,

b. przeprowadzanie wizytacji w ośrodkach Fundacji,

c. bieżąca kontrola dokumentów księgowych Fundacji,

d. badanie słuszności i celowości poczynionych wydatków.

§ 27

Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest honorowy. Rada Fundacji może podjąć uchwałę o zwrocie koniecznych wydatków poczynionych przez członków Komisji Rewizyjnej przy wykonywaniu zadań i prac na rzecz Fundacji.

Rozdział V
Działalność gospodarcza

§ 28

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 29

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji może być prowadzenie działalności wytwórczej i usługowej m.in. w zakresie:

a. wydawania książek,

b. wydawania gazet,

c. wydawania czasopism i wydawnictw periodycznych,

d. drukowania gazet,

e. kupna i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek,

f. wynajmu nieruchomości na własny rachunek,

g. produkcji audiowizualnych.

§ 30

Działalność gospodarcza, prowadzona będzie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych Fundacji.


Rozdział VI
Likwidacja Fundacji

§ 31

O likwidacji Fundacji decyduje Fundator lub za jego zgodą Rada Fundacji w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Fundacji.

§ 32

Do obowiązków likwidatora należy w szczególności:

a. zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego o wpisanie otwarcia likwidacji.

b. wezwanie wierzycieli Fundacji w trybie prawem przewidzianym do zgłoszenia swych wierzytelności.

c. sporządzenie bilansu otwarcia likwidacji oraz listy wierzycieli.

d. sporządzenie planu finansowego likwidacji i planu zaspokojenia zobowiązań.

e. ściągnięcie wierzytelności, wypełnienie zobowiązań oraz spieniężenia majątku Fundacji o ile

zachodzi taka konieczność.

f. przekazanie wskazanym przez Radę Fundacji podmiotom środków majątkowych pozostałych po zaspokojeniu wierzycieli.

g. zgłoszenie zakończenia likwidacji do sądu rejestrowego wraz z wnioskiem o wykreślenie z rejestru.

h. przekazanie dokumentów Fundacji do archiwum państwowego.

§ 33

Środki majątkowe pozostałe po przeprowadzeniu likwidacji przeznaczone będą na cele zbliżone z celami Fundacji.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe

§ 34

Statut może być zmieniony lub uzupełniony przez Radę Fundacji, za zgodą Fundatora, w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów członków obecnych na posiedzeniu Rady Fundacji.