O Fundacji

Celem Fundacji Samorządność i Demokracja jest działalność oświatowa oraz naukowa.

Do priorytetów w działalności Fundacji należy podejmowanie przede wszystkim działań na rzecz rozwoju demokracji i instytucji demokratycznych w Polsce a także popularyzowania wśród społeczeństwa wiedzy o demokracji i samorządności.

Ponadto Fundacja zajmuje się promowaniem, popieraniem i wspomaganiem inicjatyw gospodarczych obywateli polskich i instytucji samorządowych, demokratycznych i gospodarczych.

Istotnym elementem działalności Fundacji są inicjatywy na rzecz rozwoju edukacji na rzecz demokracji, samorządności i przedsiębiorczości a jednocześnie wspierania aktywności społecznej, naukowej i gospodarczej prowadzonej na rzecz rozwoju instytucji demokratycznych i samorządowych w Polsce.